This project is read-only.
HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP EDI IMPORT TO EXACT
Chức năng EDI IMPORT Sale Order vào Exact được đặt tên là : VPIC_EDI
VPIC_EDI bao gồm 2 phần:
CONSOLE (chạy task scheduler) (VPIC_EDIConsole.exe)
WINDOW GUI (Giao diện chạy on demand) (VPIC_EDIApp.exe)
Chương trình được thiết kế trên nền .Net Framework 4.5
Chạy trên nền Window XP SP3 , 7 ,8 Window server 2003,2008,2013
Đề nghì nên để chương trình trên window server ( mục đích giúp task scheduler chạy ổn định hơn)
Chương trình không cần setup , chỉ cần copy folder source chương trình đặt bất kì nơi nào trên máy
1. : Copy folder installer VPICInstaller vào lưu trữ ở máy tính dung để chạy chương trình
2. : Vào folder VPICInstaller tìm kiếm file VPIC_EDIApp.exe . Tạo shortcut cho file này ra ngoài desktop . File executable này là chương trình GUI để thao tác import file EDI on demand vào Exact Software .

File VPIC_EDIApp.exe

Giao diện của VPIC_EDI GUI

a. Chức năng EDI Process các bước thực hiện:

Giao diện chức năng VPIC_EDI Control

Các bước thực hiện

Chọn file CSV

Thực hiện import vào Exact

Thông báo import thanh công

Kết quả import được sau khi chạy import CSV
b. Settings database Exact connection và folder CSV , XML

Cấu hình VPIC_EDI
3. Giải thích về cách vận hành và sử dụng Console (VPIC_EDIConsole.exe)
Console khi chạy sẽ map với folder chứa file CSV để convert sang XML và import vào Exact.
a. Vào folder VPICInstaller cũng lưu trữ file VPIC _EDIConsole.exe

b. Sử dụng window task scheduler để cài đặt chương trình này chạy tự động
Xem hướng dẫn file đi kèm theo .

Last edited Dec 7, 2013 at 9:44 AM by phuoctannguyen, version 1